ПРИКЛЮЧИЛА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА ФИЗИКАТА И БИОФИЗИКАТА

ПОКАНА

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

 

В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ планира провеждането на обучение за преподаватели от Пловдивския университет на тема:

Интензивно чуждоезиково обучение по английски език, в областта на специализираната езикова терминология, свързана с физиката и биофизиката.

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на чуждоезикова компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода 29.11.2021 г. – 17.12.2021 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Обучителите следва да притежават документ за преминат специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология с минимален хорариум от 30 учебни часа, както и опит в преподаването на курсове в областта на физика и медицинска физика. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда онлайн, в групи от по 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 30 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 24.11.2021 г. на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/22xCkbGmdQKqGz8 с код за достъп 9JPPA6cs

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избрания обучител ще бъдат уведомен и ще бъдат уточнени административни въпроси по неговото включване в проекта.

Приложения:

1.         Кратка анотация на интензивния курс;

2.         Формуляр за заявяване на интерес от лектори;