В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

 Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с приложението на компетентностния подход при създаване на нови специалности и магистърски програми, на тема:

 „Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение“

 По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за запознаване с етапите и подходите за разработване на компетентностен модел при създаване на нови специалности и магистърски програми.

 Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи от по 5 до 7 участника.

 Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за обучение се планират в периода м. юни - м. юли 2022 г.

 Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…         

 При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 20.06.2022 г. и я депозирайте като я качите на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/EPDyHbinKqtBJzS

 Парола: XK5mJupq

Регистрационен формуляр за заявяване на интерес към предложеното обучение можете да намерите приложен към настоящето писмо.


Последно модифициране: четвъртък, 27 октомври 2022, 08:22