Покана

Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Приемаща институция: Каунас, Литва

Период за реализиране на мобилността: от 15.10.2022 г. до 30.10.2022 г.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите с цел научноизследователска дейност на изследователи по проект „МОДЕРН-А: „МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, които отговарят на следните критерии:

o   Да са изследователи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас;
o   Професионалното направление, в което работи изследователят или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионалното направление в поканата;
o   Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);
o   Да участват в мобилност по проекта за първи път;
o   Да заявят ангажираност за подготовка и публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science или SCOPUS, в резултат от работата по време на мобилността;
o   Да са налични възможности в приемащия университет.
Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за Мобилностите с цел научноизследователска дейност – по образец (Приложение 1);

2. Копие от документ за владеене на езика за научноизследователската дейност (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

РЕЗУЛТАТИ

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраният кандидат ще бъде уведомен и ще бъдат уточнени административни въпроси по командироването му.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: esotirova@btu.bg

Всички документи трябва да бъдат подадени в срок до 05.10.2022 г. на адрес

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/LNtLnDEzktPyarD

код за достъп: QqDgGf2Y

Последно модифициране: сряда, 28 септември 2022, 13:29