ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Софийски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет на тема:

Чуждоезиково обучение по английски, френски, немски и испански език.

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на чуждо езикови умения, свързани с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода от декември 2021 г. до декември 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. 

Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда онлайн, в групи от по 5 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22,50 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Всички чуждоезикови курсове са предвидени за 160 учебни часа, които да се провеждат два пъти седмично по 4 учебни часа за следните нива:

Английски език - нива А1, А2, В1, В2 и С1

Френски език - нива А2, В1, В2 и С1

Немски език  - нива А1, А2 и В1

Испански език - нива А1 и А2

Обучението завършват с финален писмен и устен изпит. След успешно завършване на курс всички обучаеми ще получат свидетелство за владеене на език по Европейската езикова рамка.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Софийски университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 09.11.2021 г.  на адрес

  https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/2ZaiFXXFwCWx55z

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 


Последно модифициране: сряда, 10 ноември 2021, 11:56