ПОКАНА
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Университет „проф. д-р Асен Златаров“-Бургас в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с развиване на дигитална компетентност при създаване на нови специалности и магистърски програми.

За преподаватели, които са ангажирани с дейности и обучение на студенти в професионално направление 4.2. Химически науки, предлагаме тема на курса: ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за провеждане на обучение в електронна среда; за изграждане на електронно учебно съдържание; за използване на синхронна и асинхронна комуникация. 

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи от по 5 до 7 участника. Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за обучение се планират в периода януари – февруари 2022 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

 При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 10.12.2021 г. и депозирайте на адрес: 

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/rLZ7T7rB9C7jpHC с код за достъп 4BgOXy4C 

Регистрационен формуляр за заявяване на интерес към предложените обучения можете да намерите приложен към настоящата покана.

Последно модифициране: понеделник, 13 декември 2021, 17:46