ПОКАНА

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Великотърновски университет„Св. св. Кирил и Методий“ планира провеждането на обучения за преподаватели от  ВТУ на тема:

 Дизайн и приложение на електронно обучение

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на дигитална компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода януари – февруари 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионално направление 1.2 Педагогика, в което се разработват съвместни програми. Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено с група от 2 участника.  Финансирането предвижда заплащане за един участник 186 лв. или 372 лв. за целия курс на обучение.

Лектори могат да бъдат преподаватели от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 30.11.2021 г  на адрес: 

    https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/b6ADXidK7s7cWFa   с код за достъп  Fe8VxNV9

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 Приложения:

1.     Кратка анотация на курса

2.     Формуляр за заявяване на интерес от лекториПоследно модифициране: сряда, 23 февруари 2022, 11:54