ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-АВ рамките на изпълнението на проект „МОДЕРН-А“  Великотърновският университет планира провеждането на обучения за преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на тема:

„Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение“

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите при разработване на компетентностни модели в създаваните по проекта нови бакалавърски и магистърски програми. То ще се проведе в началото на 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. 

Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи от по 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 30 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от ВТУ, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация (програма) и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 30 ноември 2021 г. на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/e5kxj5J7orYZrYS    с код за достъп  Cx8vIF98

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

Последно модифициране: сряда, 23 февруари 2022, 11:55