BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“


За попълване на екипа по проекта Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на персонал за реализиране на интелектуални продукти и изпълнение на задачи, които произтичат от изпълнението на дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 9

Основни отговорности (съобразно дейността, в която се участва):

  • разработване на нови учебни планове и учебни програми на бакалавърски / магистърски програми на български / английски език (дейност 1 / дейност 2)
  • разработване на програмите в дистанционна форма (дейност 3) 
  • внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии и др. ( дейност 4)
  • преподавателска дейност по разработените нови учебни програми, вкл. на специалисти от практиката (дейност 5)
  • за споделяне на преподаватели (осъществяване на преподавателска дейност в партниращите висши училища (дейност 9)

Необходима квалификация 

Опит в обучението на студенти от бакалавърски или магистърски програми в съответните професионални направления. Участие в създаване на учебни програми, участие в международни проекти и проведени специализации в чужбина са предимство. Опит в решаване на практически задачи. Умения за работа в екип.

Нашето предложение:

Ще се присъедините и ще си сътрудничите с екип от университетски преподаватели с възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.

Назначаването ще бъде на трудов договор /допълнително споразумение към трудов договор/ при следните условия:

В съответствие с чл. 113 от Кодекса на труда максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично.

УО допуска прилагането на изключението по чл. 113, ал. 2-6 от Кодекса на труда за периоди с обща продължителност не повече от 4 месеца (съответно най-много 18 седмици или 90 работни дни) в рамките на една календарна година.

При работа по проекта чрез сключване на втори трудов договор (чл. 110 и 111 от КТ), ако заетостта по основния трудов договор е 8 часа на ден (и не се прилага изключението по чл. 113, ал. 2-6 от КТ), максимално допустимият брой отработени часове по проекта за месеца се определя като броят на работните дни за съответния месец се умножи по коефициент 1,6 (допустими 8 часа допълнителен труд за 5 работни дни – чл. 113, ал. 1 КТ) и полученото число се закръгли към най-близкото цяло число:
•       29 часа – в месеци с 18 работни дни;
•       30 часа – в месеци с 19 работни дни;
•       32 часа – в месеци с 20 работни дни;
•       34 часа – в месеци с 21 работни дни;
•       35 часа – в месеци с 22 работни дни;
•       37 часа – в месеци с 23 работни дни.

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекта

№ по ред

Необходима експертиза

максимално допустими размери на почасово възнаграждения (с вкл. осигурителни вноски

сътрудник – със специфичен опит в дадената сфера до 3 години

експерт - със специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години

старши експерт - със специфичен опит в дадената сфера над 7 години

1

Преподавател/ учител

14 лв.

20 лв.

30 лв.

 

Как да кандидатствате: За да се кандидатирате, моля, представете заявление по образец в кабинет 12, Ректорат, Софийски университет.

Срок:  2 август 2021 г. 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и избор на членове на екипа от членовете на екипа за управление на проекта, подготовка на протокол от избора и заповед на Ректора на основание чл. 31 от ВПРЗ

2. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор /допълнително споразумение към трудов договор/.

За допълнителна информация:

проф. д-р Елиза Стефанова, Ръководител на проект МОДЕРН-А, modern-a@uni-sofia.bg