В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас планира провеждането на обучения за преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас на тема:

Чуждоезиково обучение по английски език

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на чуждоезикови умения, свързани с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода януари 2022 – януари 2023 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“, и 4.2. „Химически науки“, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Курсовете са с продължителност 80 и 160 академични часа за преподаватели. Обучението ще се провежда онлайн, в групи от по 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22.50 лв. на академичен час, което включва и дължимите осигуровки. В зависимост от нивото на подготовка на обучаемите, са предвидени нива А1, А2, В1, В2 и С1.

Обучението завършва с финален писмен и устен изпит. След успешно завършване на курс всички обучаеми ще получат свидетелство за владеене на език по Европейската езикова рамка.

Лектори могат да бъдат преподаватели от университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 30.11.2021 г. на адрес: https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/9cB9wb9BkeGPran  с код за достъп nbKrT0hQ

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

Последно модифициране: понеделник, 13 декември 2021, 17:48