В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас планира разработването на съвместни образователни програми :

1. Магистърска програма „Химия за бъдещето“ в професионално направление 4.2. Химически науки;

2. Магистърска програма „Иновации и технологии в обучението по математика и информационни технологии“, професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“

Членове на работната група могат да бъдат преподаватели – специалисти в съответното професионално направление и специалисти по внедряване на иновации.

 Подборът на експертите е на база индивидуални заявки за включване в работните групи и ангажираност с професионално направление 1.3. и 4.2., в които се разработват съвместните програми. Изисква се наличие на минимум седем години преподавателски опит и опит в разработването на образователни програми.

При интерес от Ваша страна да участвате като експерт в работна група за разработване на една или повече от приложените програми, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие, придружена с кратки биографични данни в срок до 28.10.2021 г на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/32bExCdjyMPsDec

 с код на достъп 9ahJpxh7

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административните въпроси по тяхното включване в проекта. 

Формуляр за заявяване на интерес от преподаватели

Последно модифициране: четвъртък, 9 декември 2021, 20:06