Настоящата покана е за краткосрочна специализация от две седмици в:

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...
Приемаща институция: Национален университет по изкуства, гр. Букурещ, Румъния/ National University of Arts Bucharest, Romania
Период за реализиране на мобилността: от 11.11.2021 г. до 24.11.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА
Краткосрочните специализации по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от ШУ „Епископ Константин Преславски“, които отговарят на следните критерии:
o Да са преподаватели / изследователи в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;
o Професионалното направление, в което работи преподавателят или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионалното направление в поканата;
o Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);
o Да участват в специализация по проекта за първи път;
o Да заявят готовност за споделено преподаване по дисциплина от съвместните
програми в професионалното направление;
o Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.
Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за краткосрочна специализация – по образец (Приложение 1);
2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира само в заявлението за кандидатстване);

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.
Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...
Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: r.davidova@shu.bg в срок до 05.11.2021 г.
В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

РЕЗУЛТАТИ
Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на облачното пространство на проект МОДЕРН-A и в сайта на Шуменски унивреситет „Епископ Константин Преславски“.
В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).
За контакти: r.davidova@shu.bg


Последно модифициране: вторник, 7 декември 2021, 13:38