Приключила покана за кандидатстване за краткосрочни специализации по проект МОДЕРН-А

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Специализациите по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, могат да бъдат осъществени от участници от ПУ “Паисий Хилендарски”, които отговарят на следните критерии:

o   Да са преподаватели в ПУ “Паисий Хилендарски”;
o   Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);
o   Да участват в специализация по проекта за първи път;
o   Да заявят готовност за ангажираност с професионалното направление
     4.2. Химически науки, Научна специалност „Аналитична химия“;
o   Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критериите за допустимост.

Конкурсът за селекция ще се проведе централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисията за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за специализация – по образец (Приложение 1);
2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира само в заявлението за кандидатстване);

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.
Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...
Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес:
https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/9XDjzZXf2pWnCYL с код за достъп 4kMn8JWb в срок до 10.02.2023 г.

РЕЗУЛТАТИ

След разглеждане на заявките от управленския екип на проекта избраните кандидати ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административните въпроси по тяхното командироване. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: За контакти: projects@uni-plovdiv.bg


Последно модифициране: вторник, 14 февруари 2023, 11:04