Мобилностите с цел обучение по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от ШУ „Епископ Константин Преславски“, които отговарят на следните критерии:

o   Да са студенти/докторанти в ШУ „Епископ Константин Преславски“;

o   Професионалното направление, в което се обучава или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионалното направление в поканата;

o   Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);

o   Да участват в мобилност по проекта за първи път;

o   Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за Мобилностите с цел обучение – по образец (Приложение);

2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

Пример:

Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...

Всички документи трябва да бъдат подадени в срок до 06.02.2023 г.

на адрес: https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/3Psrgcx3rMseBTH

Парола: 3mmjH6xC

РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван в облачното пространство на проект МОДЕРН-A и в сайта на Шуменски унивeрситет „Епископ Константин Преславски“.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и Шуменски унивeрситет „Епископ Константин Преславски“ обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

 

За контакти: r.davidova@shu.bg


Последно модифициране: четвъртък, 23 февруари 2023, 15:06