Приключила покана за кандидатстване за мобилност с цел обучение на студенти и докторанти, с продължителност 3 месеца

Настоящата покана е за мобилност за обучение на студенти и докторанти в:
Професионално направление: 4.1. Физически науки;
Научна специалност: „Медицинска физика“;
Приемащ университет: Технически университет Рига, Латвия;
Период на мобилността: от 03 май 2023 г. до 31 юли 2023 г.;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите с цел обучение на студенти и докторанти по проект „МОДЕРН-А: „МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от ПУ „Паисий Хилендарски“, които отговарят на следните критерии:

  • Да са студенти или докторанти в ПУ „Паисий Хилендарски“;
  • Професионалното направление, в което се обучава студентът или докторантът, или научната област в която развива дейност, да е във връзка с професионалното направление в поканата;
  • Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);
  • Да участват в мобилност по проекта за първи път;
  • Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление с цел мобилност за обучение на студенти и докторанти – по образец (Приложение 1);
2. Копие от документ за владеене на езика на обучение (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ


Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.
Пример:
Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...
Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/Zsdwt6w68fst2Lq с код за достъп NL6GdHbO в срок до 28.02.2023 г.


РЕЗУЛТАТИ

След разглеждане на заявките от управленския екип на проекта избраните кандидати ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административните въпроси по тяхното командироване. 


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“ обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: projects@uni-plovdiv.bg

Последно модифициране: четвъртък, 2 март 2023, 10:20