ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„Технология на дозиметрично планиране в лъчетерапията – необходимостта от одити и съдържание на програмата за качествен контрол“

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите от Физически факултет, от други факултети в СУ и от партньорски университети, ангажирани с различни курсове и програми по проект МОДЕРН-А, които желаят да придобият знания и умения в провеждане на различни нива на одити, както и от провеждането на програма за качествен контрол  в лъчетерапията.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа. Обучението ще се провежда през месец март  2023 г.,  в групи от 5 до 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

 4.1. Физически науки 4.2. Химически науки       4.5. Математика       5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 20 март 2023 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/pK4tonMfQf8ez6e с код за достъп UBDpK4Wu


Последно модифициране: сряда, 29 март 2023, 15:01