ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРАТКОСРОЧНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A

Настоящата покана е за специализация за срок от един месец в

Професионално направление: 4.1. Физически науки;

Научна специалност „Медицинска физика“;

Приемащ университет: Технически университет Рига, Латвия;

Период на специализацията: от 18 февруари 2022 г. до 20 март 2022 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА


Специализациите по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, могат да бъдат осъществени от участници от ПУ “Паисий Хилендарски”, които отговарят на следните критерии:

  • Да са преподаватели в ПУ “Паисий Хилендарски”;

  • Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);

  • Да участват в специализация по проекта за първи път;

  • Да заявят готовност за ангажираност с професионалното направление 4.1. Физически науки, Научна специалност „Медицинска физика“;

  • Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за специализация – по образец (Приложение 1);

2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира само в заявлението за кандидатстване);


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/toYPym9N5mWTWer с код за достъп YeI7H4Ur в срок до 12.02.2022 г.

РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на облачното пространство на проект МОДЕРН-A. на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/toYPym9N5mWTWer с код за достъп YeI7H4Ur в срок до 15.02.2022 г.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: intern@admin.uni-sofia.bg

Приложение: Заявление за специализация


Last modified: Thursday, 12 May 2022, 11:26 AM