Три-месечна мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания в:

Професионално направление: 4.5 Математика

Приемаща институция: Университета на Пиза, Италия

Период на мобилността от 22.05.2023 г. до 22.08.2023 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите с цел преподаване, обучение, изследвания по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от Технически Университет - София, които отговарят на следните критерии:

  • Да са специализанти, млади учени, пост-докторанти, изследователи и учени в Технически университет - София 
  • Професионалното направление, в което работи преподавателят или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионално направление 4.5 Математика.
  • Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);
  • Да участват в мобилност по проекта за първи път;
  • Да заявят ангажираност за подготовка и публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science или SCOPUS, в резултат от работата по време на мобилността;

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.  

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за Мобилностите с цел преподаване, обучение, изследвания – по образец (Приложение);

2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване). 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

Пример:

Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...

Всички документи трябва да бъдат изпратена в срок до 09.05.2023 г.

на е-мейл адрес: moderna@tu-sofia.bg

  

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и Технически Университет – София обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: moderna@tu-sofia.bg

 

Последно модифициране: вторник, 2 май 2023, 11:43