ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите с цел преподаване, обучение, изследвания по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • Да са студенти / докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“; 

  • Професионалното направление, в което се обучва студентът/докторантът или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионалното направление в поканата;

  • Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);

  • Да участват в мобилност по проекта за първи път;

  • Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за Мобилностите на студенти и докторанти при 3-месечна мобилност – по образец (Приложение);

2. Копие от документ за владеене на езика на обучение (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване). 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

Пример:

Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/BQ7WaHH98sxfqkH

в срок до 20.06.2023 г.

Парола за достъп: DwjK405O

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на 21.06.2023 г. в облачното пространство на проект МОДЕРН-A на адрес: https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/d8K82btNJ5QaAi5

Парола за достъп: 9rs2OdMn

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

 За контакти: intern@admin.uni-sofia.bg


Последно модифициране: понеделник, 3 юли 2023, 13:43