ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

 Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„Ехография - технология и приложения в медицината“

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите от Физически факултет, от други факултети в СУ и от партньорски университети, ангажирани с различни курсове и програми по проект МОДЕРН-А, които желаят да формират нови знания умения за  практическо  използване  на ехографското изследване,  които  могат  да  се  използват  в изследователската и преподавателската дейност.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа. Обучението ще се провежда през месец септември  2023 г.,  в групи от 5 до 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

 4.1. Физически науки 4.2. Химически науки       4.5. Математика       5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 1 септември 2023 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/2FigEAbt3yTosFS с код за достъп VIj4uhuL


Последно модифициране: събота, 2 септември 2023, 21:52