ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ планира провеждането на обучение за преподаватели от Пловдивския университет на тема:

Дизайн и провеждане на електронно обучение

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на ИКТ компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода 15.03.2022 г. – 31.05.2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 80 академични часа и ще се провежда онлайн. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 360 лв. на обучаем за група от 5 човека, което включва и дължимите осигуровки. 

Лектори могат да бъдат преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 10.03.2022 г. на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/QyHz9KXc2SypciK с код за достъп vls7U5QT

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраният обучител ще бъде уведомен и ще бъдат уточнени административни въпроси по неговото включване в проекта.

Приложения:

1.         Кратка анотация на интензивния курс;

2.         Формуляр за заявяване на интерес от лектори;