ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект „МОДЕРН-А“ Софийският университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема:

„Технология на програмиране с Python“

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложени към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите от Факултет по математика и информатика, от други факултети в СУ и от партньорски университети, ангажирани с различни курсове и програми по проект МОДЕРН-А, които желаят да придобият знания и умения за програмиране с езика Python.

То ще се проведе през месец април  2022 г. и ще бъде разделено в три части за начинаещи,  напреднали и експерти.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда в присъствена форма, с използване на платформата Мудъл, в групи от по 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 30 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Софийския университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация (програма) и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 21 март 2022г. на адрес:  https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/r5MWjpTfYAnGn4w с код за достъп lRxhOxA9

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

Последно модифициране: четвъртък, 31 март 2022, 15:15