ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Технически Университет - София в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„HPC за преподаватели“

По време на обучението ще се запознаете с формиране на знания относно методите, алгоритмите и технологиите за паралелно програмиране на високо производителни изчислителни инфраструктури. Съдържанието на курса включва фундаменталните парадигми за паралелна обработка с фокус върху синтеза на паралелни алгоритми, базиран на корелационен анализ на алгоритмичното и архитектурно пространства, методите за определяне на паралелната алгоритмична сложност.логически следва етапите на провеждане на едно емпирично изследване. Всички примери се прилагат върху данни от реално проведени изследвания.

Кратка анотация е курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се проведе присъствено в компютърна в периода от 23 октомври до 26 октомври 2023 г., в група от 5 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  рамките на проекта.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 20 октомври 2023 г. и да депозирате като я изпратите на е-майл: moderna@tu-sofia.bg.

 


Последно модифициране: понеделник, 16 октомври 2023, 10:04