ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект „МОДЕРН-А“ Великотърновският университет планира провеждането на обучения за преподаватели от ВТУ «Св.св. Кирил и Методий» на тема:

„Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение“

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите при разработване на компетентностни модели в създаваните по проекта магистърски програми. То ще се проведе в периода май-юни 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи от по 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22,5 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Великотърновския университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация (програма) и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 30 април 2022 г. на адрес:   https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/n7JY9FbGo83dGML

 с код за достъп 4V9BybFu

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.


Последно модифициране: петък, 8 април 2022, 13:12