Краткосрочните специализации по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от Технически Университет - София за ПН 4.5 Математика, които отговарят на следните критерии:

·       Да са преподаватели в ТУ-София.

·       Да са преподаватели в професионално направление 4.5 Математика.

·       Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2).

·       Да участват в специализация по проекта за първи път.

·       Да заявят готовност за споделено преподаване по дисциплина от съвместните програми в професионалното направление.

·       Да са налични възможности в приемащия университет – Университета на Пиза, Италия (https://www.unipi.it/index.php/english ).

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за краткосрочна специализация – по образец (Приложение 1);

2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира само в заявлението за кандидатстване);

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

Пример:

Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...

Всички документи трябва да бъдат изпратена в срок до 15.04.2022 г.

на е-мейл адрес: moderna@tu-sofia.bg


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ и Технически Университет – София обработват предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: moderna@tu-sofia.bg


Последно модифициране: вторник, 24 януари 2023, 12:28