Настоящата покана е за краткосрочна специализация от две седмици в

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Приемаща институция: Университет на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния / University of Bucharest, Bucharest, Romania

Период на мобилността от 28.04.2022 г. до 11.05.2022 г.

                                                                                            ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Краткосрочните специализации по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от ШУ „Епископ Константин Преславски“, които отговарят на следните критерии:

o   Да са преподаватели / изследователи в ШУ „Епископ Константин Преславски“;

o   Професионалното направление, в което работи преподавателят или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионалното направление в поканата;

o   Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);

o   Да участват в специализация по проекта за първи път;

o   Да заявят готовност за споделено преподаване по дисциплина от съвместните програми в професионалното направление;

o   Да са налични възможности в приемащия университет.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

                                                                                                   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за краткосрочна специализация – по образец (Приложение 1);

2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира само в заявлението за кандидатстване);

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov...

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/kw52syWSQ5x9X52 с код за достъп uGBHSWz9 

в срок до 21. 04. 2022 г.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

                                                                                                                      РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на облачното пространство на проект МОДЕРН-A и в сайта на Шуменски унивреситет „Епископ Константин Преславски“.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

                                                                                                         ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“ и Шуменски унивреситет „Епископ Константин Преславски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

За контакти: r.davidova@shu.bg


Последно модифициране: вторник, 29 ноември 2022, 21:47