ПОКАНА

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас планира провеждането на обучения за преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас на тема:

Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на дигитална компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода януари – февруари 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионално направление 4.2. „Химически науки“, в което се разработват съвместни програми. Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в две групи от по 5 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 30 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 19.11.2021 г  на адрес: 

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/9cB9wb9BkeGPran  с код за достъп nbKrT0hQ

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 Приложения:

1.            Кратка анотация на курса

2.           Формуляр за заявяване на интерес от лектори

Последно модифициране: четвъртък, 25 ноември 2021, 11:11