ПОКАНА
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АНГАЖИРАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.3. „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…“ И 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

 В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас планира провеждането на обучения за преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас на тема:

Чуждоезиково обучение по английски език

. Обучението е в подкрепа на преподавателите за развитие на чуждоезикови умения, свързани с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода януари 2022 – януари 2023 г.

Планираното обучение е безплатно и се финансира чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“, и 4.2. „Химически науки“, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация. Курсовете са с продължителност 80 и 160 академични часа за преподаватели. Обучението ще се провежда онлайн, в групи от 5 участника. Графикът ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване. Обучението завършва с финален писмен и устен изпит. След успешно завършване на курс всички обучаеми ще получат свидетелство за владеене на език по Европейската езикова рамка.

Преподавателите, които желаят да се включат в обученията, е необходимо да са ангажирани с дейности и с обучение на студенти, включително и по бъдещите съвместни програми,  в  някое от посочените професионални направления:

1.3. Педагогика на обучението по…

4.2. Химически науки

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаем по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 10.12.2021 г. на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/rLZ7T7rB9C7jpHC с код за достъп 4BgOXy4C

Последно модифициране: петък, 17 декември 2021, 23:31