ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с приложението на компетентностния подход във висшето образование, на тема:

Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение

По време на обучението ще се запознаете с етапите и подходите за разработване на компетентностен модел при създаване на нови специалности и магистърски програми.

С помощта на експерти от Българската стопанска камара ще имате възможност да дефинирате компетентности, съобразени с изискванията на пазара на труда. В практически план ще бъдат обсъждани конкретни варианти на компетентностни профили за създаваните по проекта нови магистърски програми.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда през м. февруари и март 2022 г.,  в групи от по 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 24 януари 2022 г. и да депозирате като я качите на адрес

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/77E6prqXpYZkwDQ с код за достъп MoR8ITB1


Последно модифициране: четвъртък, 27 януари 2022, 15:43