Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на кариерната реализация на студентите. То ще се проведе в периода 15.06.2023 г. - 06.07.2023 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

Обучението е с продължителност 40 академични часа и ще се провежда присъствено, в  три групи по 10 участници всяка. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 60 лв. на обучаем, за три групи по 10 участници всяка, което включва и дължимите осигуровки.

 

Лектори могат да бъдат преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

 

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ, моля, да попълнете и изпратите заhttps://e.modern-a.bg/pluginfile.php/10703/mod_page/content/6/MO%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docxявка за участие в срок до 12.06.2023 г. на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/QyHz9KXc2SypciK с код за достъп vls7U5QT

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 

Приложения:

 

1. Кратка анотация на краткосрочните курсове;

2. Формуляр за заявяване на интерес от лектори;


Последно модифициране: вторник, 6 юни 2023, 14:52