ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

 В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Софийски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет на тема:

Педагогически и технологичен дизайн на електронно обучение, разработка на електронно съдържание и провеждане на онлайн синхронно обучение.

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители. Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на дигитална  компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода декември 2021 г. до декември 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. 

Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда онлайн,  в групи от 5  участника, разпределено в четири модула, като всеки един модул е с продължителност от 40 учебни часа. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22,50 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Софийски университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 09.11.2021 г. на адрес

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/pbfZkQf23Rs8QS3 ;

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.


Последно модифициране: сряда, 10 ноември 2021, 11:54