Приключила покана за подбор на обучаеми

ПОКАНА
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с развиване на дигитална компетентност при създаване на нови специалности и магистърски програми.

За преподаватели, които са ангажирани с дейности и обучение на студенти в професионално направление 1.2 Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ...., предлагаме тема на курса:  „Дизайн и приложение на електронно обучение“.

По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за провеждане на обучение в електронна среда; за изграждане на електронно учебно съдържание; за използване на синхронна и асинхронна комуникация. 

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Курсът е с продължителност 80/160 академични часа и ще се провежда присъствено, в група от 5 участника. Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за обучение се планират в периода януари 2022 г. – декември 2022 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

 При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 20.12.2021 г. и депозирайте на адрес: 

  https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/N6e4apAH4CKeba5  с код за достъп  MY3qh8sM

 Регистрационен формуляр за заявяване на интерес към предложените обучения можете да намерите приложен към настоящата покана.


Последно модифициране: петък, 8 април 2022, 11:21